ეკონომიკური კვლევისა და პოლიტიკური ანალიზის ინსტიტუტი (IER)

http://www.ier.com.ua

წარმოადგენს უკრაინის წამყვან ანალიტიკურ ცენტრს, რომელიც ფოკუსირებას ახდენს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კვლევებზე ისეთ სფეროებში, როგორიცაა კომერციული, ფინანსური, სოციალური და მონეტარული პოლიტიკა, რეგიონალური განვითარება, ფინანსური ბაზარი, ენერგეტიკა და ინფრასტრუქტურა. IER-ს გააჩნია დიდი გამოცდილება უკრაინასა და ევროკავშირს შორის  DCFTA-ს გავლენის მოდელირებისა და ანალიზის სფეროში. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ.

ექსპერტები: