ადრიან ლუფუსორი

ექსპერტთა ჯგუფი

აღმასრულებელი დირექტორი

დოქტორობის კანდიდატი ეკონომიკური კვლევებში, ჩარლზის უნივერსიტეტი პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა.

ეკონომიკის და ფინანსების მეცნიერებათა მაგისტრი, ჩარლზის უნივერსიტეტი, პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა (2012).

ფინანსური და საბანკო ადმინისტრირების მაგისტრი, მოლდოვის ეკონომიკური კვლევების აკადემია (2010).

ბაკალავრი ეკონომიკაში, მოლდოვას ეკონომიკური კვლევების აკადემია (2008).