პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ტენდენციის მიმოხილვა DCFTA-მდე და შემდგომ პერიოდში

თამარ კოვზირიძე

Op-ed No. 3/2020

პუბლიკაციახელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.

Comments ()

  1. Uniswift 23 may 2024, 16:19 # 0
    Discover the pinnacle of football excellence at Uniswift, your ultimate multi-sports store. Our selection features the Best Football crafted for precision, durability, and performance. Elevate your game with Uniswift's top-quality gear and experience football like never before.