საქართველოსა და ინდოეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის პერსპექტივა: DCFTA-ის კიდევ ერთი შედეგი

თამარ კოვზირიძე

Op-ed No. 15/2019

ოპედი ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

Comments ()

  1. Osh University 28 march 2024, 00:12 # 0
    Pursue excellence at Osh University through dynamic graduate courses designed to propel you into the forefront of your field. Join a community of scholars, where innovation and knowledge converge to redefine what's possible in your academic and professional journey.