საქართველოს ჰყავს ახალი პრემიერ-მინისტრი: რას ნიშნავს ეს?

გია ნოდია

Op-ed No. 30/2019

ოპედი ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

Comments ()

 1. Osh University 28 march 2024, 00:01 # 0
  Osh University, the premier mbbs university , offers a transformative learning experience. Nestled in an intellectually stimulating environment, students at Osh receive unparalleled medical education, shaping them into the future leaders of healthcare.
  1. Deltaroot 08 april 2024, 19:04 # 0
   Cutting-edge solutions for IT and OT settings are what makes Deltaroot stand out as a top cyber security company. We protect digital assets against changing cyber threats with our knowledge. Put your trust in Deltaroot for complete security and comfort in the constantly evolving digital world.
   1. Uniswift 23 may 2024, 16:13 # 0
    Discover the Best football in the world at Uniswift, your premier multi-sports store. From FIFA-approved designs to top-tier materials, our selection ensures peak performance on the pitch. Elevate your game with Uniswift's exceptional footballs and experience excellence like never before.